Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival sacred cow

Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival sacred cow